Köp och leveransvillkor

Köp och leveransvillkor
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.konsumentverket.se/Beställning

För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Petersson & Falck AB lider ekonomisk skada polisanmäls. Petersson & Falck AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter i sortimentet. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet, även om de oftast gör det.Betalning

Moms ingår i alla priser. Fraktfritt på beställningar över 500kr inklusive moms, fraktkostnad tillkommer på beställningar 0kr – 499kr, samt frakttillägg på skrymmande varor, vilket tydligt framkommer vid de varor det gäller.


Petersson & Falck AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga Petersson & Falck AB att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.Leverans och avbeställning

Beställningar kommer behandlas normalt tisdag till torsdag för leverans inom 3 arbetsdagar. Leverans sker via DHL.


I de fall kunden anser att leverans dröjer och ej längre önskar leverans av beställd vara, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Petersson & Falck AB:s köpevillkor. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Petersson & Falck AB per mejl till info@peterssonfalck.se

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Petersson & Falck AB:s egendom till dess att full betalning erlagts.


Ansvar för fel

Petersson & Falck AB:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. Petersson & Falck AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för, men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats. Vid reklamation skall kund kontakta Petersson & Falck AB via e-post info@peterssonfalck.se eller via Petersson & Falck AB:s hemsida www.peterssonfalck.se för erhållande utav Retur-information. Uppge beställning och order-id samt orsak till reklamationen. 

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Petersson & Falck AB via e-post info@peterssonfalck.se eller via Petersson & Falck AB:s hemsida www.peterssonfalck.se för vidare information.Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till Petersson & Falck AB debiteras en avgift om 375:- inklusive moms för att täcka Petersson & Falck AB:s transport samt övriga administrativa kostnader.Transportskadat gods

Om en vara från Petersson & Falck AB skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören 0771-345345 samt till Petersson & Falck AB till e-post info@peterssonfalck.se eller via Petersson & Falck AB:s hemsida www.peterssonfalck.se

Synlig skada vid utlämningen Ska Kunden reklamera till utlämnande DHL SERVICE POINT genom att på kvittenselen ange skadans omfattning. Detta ska bestyrkas av DHL SERVICE POINTS personal. Kunden är sedan skyldig att anmäla skada till DHL, kontakta deras Kundservice på 0771-345 345 och uppge sändningsnummer så hjälpe de dig. Dold skada Upptäcks skada i senare skede ska denna reklameras till DHL på deras skadeanmälningsformulär snarast, dock senast 7 dagar efter att godset kvitterades.Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför leverantörens kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Petersson & Falck AB:s sida, som gör att Petersson & Falck AB ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Petersson & Falck AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.Övrigt

Petersson & Falck AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

GDPR Uppgifter som sparas när en order görs är namn, adress, epost och tfn. Dessa raderas från vår sida när vi vet att paketet kommit fram. Hos DHL sparas Era uppgifter, om Ni önskar att dessa tas bort, meddela oss.

Petersson & Falck AB
Organisationsnummer
556999-8395